Skip to content
RZYMSKOKATOLICKI CMENTARZ
PARAFII P. W. ŚW JANA CHRZCICIELA W KROTOSZYNIE
REGULAMIN
 
Cmentarze sąświętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu:
 
1 – Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych, i tej funkcji podporządkowane są wszystkie inne.
 
2 – Cmentarz jest własnością Parafii Farnej pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie.
 
3 – Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii.
 
4 – Cmentarz jest otwarty każdego dnia od rana do zmierzchu.
 
5 – Na cmentarzu zabrania się:
  • wjazdu pojazdów mechanicznych bez zgody administratora.
  • spożywania alkocholu i palenia papierosów.
  • wprowadzania zwierząt.
  • zaśmiecania terenu.
  • sadzenia drzew i krzewów, montarzu ławek, kwietników, świeczników i innych elementów, poza obrysem grabu, bez zgody administratora cmentarza.
  •  
6 – Zwiędłe kwiaty, wypalone znicze, chwasty, itp. należy składać do ustawionych pojemników.
 
7 – Na ustawienie nowego nagrobka, wymianę lub przebudowę starego, należy uzyskać zgodę w biurze parafialnym przy ulicy Farnej 10. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 – 12 oraz w poniedziałek od 16 – 17, tel. 62-725-29-03. Zgoda na wykonanie prac kamieniarskich jest równocześnie przepustką po uprzednim przedstawieniu jej u przedstawiciela administratora cmentarza uprawniającą do wjazdu na teren cmentarza. Zgoda nie obejmuje elementów poza obrysem nagrobka (ławka, kostka brukowa, kwietnik itp.).
 
8 – Wszelkie elementy poza obrysem nagrobka (np. ławki, kwietniki, świeczniki, kostka brukowa itp.) utrudniające przejście pomiędzy nagrobkami, kolejny pochówek, wykonywanie prac kamieniarskich itp. będą usuwane na koszt dysponenta miejsca.
 
9 – Za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas wykonywania prac jak i powstałe później wskutek nieprawidłowości podczas montażu odpowiedzialność ponosi zakład wspólnie z dysponentem miejsca.
 
10 – Za pochowanie na cmentarzu pobierana jest opłata tzw. pokładne, która uprawnia do korzystania z miejsca na okres 20 lat.
 
11 – Jeśli przed upływem 20 lat dysponent miejsca nie wniesie opłaty na kolejne 20 lat, miejsce zostanie ponownie zagospodarowane.
 
 
12 – Nagrobki z miejsc nieprolongowanych będą demontowane i przechowywane na koszt dysponenta przez okres 6 miesięcy, a po tym okresie zgruzowane.
 
13 – Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, kwiatów zniczy i dewastacje nagrobków i ich elementów. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków.
 
14 – Kwestie nie objęte regulaminem, a będące przedmiotem nieporozumień i sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez administrację cmentarza.
 
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
p.w. św. Jana Chrzciciela
63-700 Krotoszyn ul. Farna 10